Proces rekrutacji składa się z trzech etapów.

Pierwszy etap rekrutacji to selekcja kandydatów na podstawie nadesłanych dokumentów według kryteriów określonych w ogłoszeniu rekrutacyjnym.

Uwaga: ważne jest, aby kandydat w prezentacji swojej osoby odniósł się do konkretnych wymagań dotyczących stanowiska na które prowadzona jest rekrutacja.

W drugim etapie  podstawowym narzędziem rekrutacyjnym są rozmowy kwalifikacyjne podczas których kandydat  rozwiązuje  zadania  problemowe. Często wykorzystywane są również inne narzędzia pomocnicze  np. testy.
Rozmowy kwalifikacyjne odbywają się w siedzibie firmy w Nowej Wsi k/Włocławka lub w innym miejscu wyznaczonym przez dział personalny (dot. pracowników pracujących w terenie). W ramach tego etapu do pozostałych kandydatów zostaje przesłana informacja zwrotna, dotycząca wyniku rozmów kwalifikacyjnych.
Trzecim, ostatnim etapem rekrutacji, jest spotkanie z wybranym kandydatem i przedstawienie oferty zatrudnienia.
Proces rekrutacji prowadzony jest w sposób:
 • profesjonalny - opiera się na sprawdzonych metodach i narzędziach selekcyjnych,
 • obiektywny - procedura rekrutacji jest zawsze jednakowa dla wszystkich kandydatów, ubiegających się o dane stanowisko,
 • rzetelny - dokładnie określane są i sprawdzane umiejętności oraz kompetencje, wymagane dla określonego stanowiska,
 • poufny - wszyscy kandydaci, biorący udział w procesie rekrutacji, mają zagwarantowaną dyskrecję.
Praca w Instal-Projekt

Jeżeli chcesz ubiegać się o pracę u nas, prześlij CV i list motywacyjny na adres:

INSTAL-PROJEKT Gawłowscy, Ścierzyńscy Spółka Jawna
ul. Jana Pawła II 12A
Nowa Wieś k/Włocławka
87-853 Kruszyn

lub pocztą elektroniczną na e-mail:
 
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.


Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w firmie Instal-Projekt:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o pracę będzie INSTAL-PROJEKT Gawłowscy, Ścierzyńscy Spółka Jawna z siedzibą w Nowej Wsi k/Włocławka, 87-853 Kruszyn, ul. Jana Pawła II 12A, zwana dalej Spółką,
 2. Kontakt mailowy do Inspektora Ochrony Danych w firmie INSTAL-PROJEKT: ,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji (w przypadku, gdy taka wersja zgody została udzielona),
 4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody udzielonej przez osobę ubiegającą się o pracę. Informacja dotycząca zgody musi znaleźć się we wszystkich dokumentach aplikacyjnych do pracy (CV, list motywacyjny, inne) przesłanych przez kandydata. Brak zgody spowoduje brak możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
 5. Dane osobowe osób ubiegających się o pracę będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, lub usuwane bezpośrednio po jego zakończeniu w przypadku braku zgody kandydata na przetwarzane danych osobowych do przyszłych procesów rekrutacji,
 6. Osobie ubiegającej się o pracę przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 7. Dane osobowe osób ubiegających się o pracę nie będą przekazywane do państwa trzeciego,
 8. Osoba ubiegająca się o pracę ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych, które jej dotyczą, narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.


Prosimy o zamieszczenie w CV oraz liście motywacyjnym klauzuli o ochronie danych osobowych o następującej treści:

Wersja 1, w przypadku, gdy kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkretnej rekrutacji:
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji.

Wersja 2, w przypadku, gdy kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji:
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji

UWAGA:
Dokumenty bez klauzul zgody na przetwarzanie danych osobowych, nie będą brane pod uwagę w procesach rekrutacji.


Wszystkim aplikantom dziękujemy za zainteresowanie się naszą firmą.

ZAPRASZAMY!